I БИОГРАФИЈA

I.1. Општи подаци

Лука Ч. Поповић је рођен 16. 04. 1964. године у с. Трњанима (општина Добој). Основну школу завршава у Трњанима и Мајевцу, а средњу школу у Добоју. После одслужења војног рока (1983-1984) уписује студије астрономије на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, које завршава 1988. године и стиче звање дипломирани астроном. Магистарске студије уписује на Физичком факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад под називом: “Штарково ширење и померај спектралних линија Zn II“ одбранио је 1991. године. Докторат из астрофизике под називом: “Штарково ширење спектралних линија тешких јона у спектрима топлих звезда” је одбранио 1994. године на Математичком факултету Универзитета у Београду.

 

I.2. Радна и професионална биографија

У периоду од 1989. до 1992. запослен је на Народној опсерваторији и Планетаријуму АД “Р. Бошковић”, прво као предавач, а после као Управник ове установе (у периоду од 1991-1995 и 1999-2003). Од 1992. године је запослен на Астрономској опсерваторији као истраживач сарадник где и сада ради са звањем научни саветник (изабран у поменуто звање 2001. године). Изабран је у звање ванредног професора 2012. године на Универзитету у Београду из уже научне области Астрофизика са 5% радног времена, а реизабран у исто звање 2019. године. На Природноматематичком факултету у Бања Луци изабран је у наставно звање редовни професор 2018 године. Ко-аутор је два универзитетска уџбеника. Гостујући је професор на Универзитету у Падови (2008), Универзитету Тор Вергата у Риму (2011) и Универзитету у Гетингену (2013 и 2014). Учествовао је у комисијама за одбрану теза у земљи и иностранству. Активно је учествовао у остваривању првог Ерасмус Мундуса програма (Aстромундус) на Универзитету у Београду, где је био ангажован и као представник Београдског универзитета у Комисији за одабир студената. Вршио је дужност Председника Програмског савета ових студија при Универзитету у Београду. Под његовим (ко)руководством одбрањено је 9 докторских дисертација и велики број магистарских и мастер теза.

  Добитник је престижне Хумболтове стипендије, где је као Хумболтов стипендиста боравио на Институту за астрофизику у Потсдаму од 2003. до 2005. године, а 2008. године на Макс Планк институту за радио-астрономију у Бону.

  На дужим студијским боравцима био је у Шпанији (Институт за астрофизику Канарска острава) и Русији (Институт за астрономију Руске академије наука). Бави се научном облашћу спектроскопија вангалактичких објеката и у тој области је успоставио широку међународну сарадњу.

  Од 2001. године води научни пројекат под називом Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката, финансиран од стране Министарства за науку Р. Србије. Поред тога био је кординатор следећих међународних пројеката: (1) Investigation of spectral line broadening in stellar atmospheres (сарадња између Српске академије науке и уметности и Руске академије наука), 1998-2002; (2) Virtual Observatory as a tool for investigations of origin of galaxies (сарадња Србије и Француске, програм Павле Савић) 2006-2007; (3) Probing the Structure and Physics of the BLR using AGN Variability (билатерални пројект у сарадњи са Астрофизичким институтом Универзитета у Гетингену, Немачка, финансиран од стране Хумболтове фондације) 2009-2012; (4) Variability in polarized spectra of AGNs, (у сарадњи са Специјалном астрофизичком опсерваторијом, Русија) у току. Био је члан Management Committee и кординатор COST Action MP0905 (oc-2009-1-4261) под називом “Black Holes in a Violent Universe” (представник Србије), и члан Management Committee COST Action MP1104 “Polarization as a tool to study the Solar System and beyond”.

 

I.3. Научно-истраживачки рад

 

Лука Ч. Поповић се бави научноистраживачким радом од почетка 90тих година прошлог века (преко 25 година), као и пратећим али ништа мање значајним радом у образовању младих кадрова и популаризацији астрономије и науке уопште.

  Научне област у којој ради је астрофизика, а уже области су (видети детаљније ставке II и III овог извештаја): спектроскопија плазме, активна галактичка језгра, гравитациона сочива и гама бљескови. Поред тога има неколико радова који се односе на историју астрономије код нас.

  Објавио је укупно преко 400 стручних и научних радова (подаци из АДС базе – NASA Astrophysics Data System: http://http://adsabs.harvard.edu/), од чега преко 130 у водећим часописима из астрономије и физике. Био је председник и члан научних комитета домаћих и међународних конференција, уредник Зборника са конференција и гостујући уредник међународних часописа (као нпр. New Astronomy Review, Journal of Physics: Conference Series, American Institute of Physics: CS, Advances in Space Research, Jorunal of Astronomy and Astrophysics, итд.). Резултати његовог рада су веома запажени, што се огледа у око 3000 цитата (око 2000 без аутоцитата, извор АДС) са Хиршовим фактором H=28.

 

I.4. Остале активности од ширег културног и научног значаја

 

I.4а. Популаризација астрономије и науке уопште

- Почетком 90тих година прошлог века кандидат се активно бавио популаризацијом науке, почиње да ради на Народној опсерваторији и у планетаријуму АД „Руђер Бошковић“, а у два наврата, од 1990. до 1994. и од 1999. до 2003. године обавља функцију Управника Народне опсерваторије и планетаријума АД „Руђер Бошковић“. Још увек се налази у Управном одбору АД „Руђер Бошковић“ и Уређивачком одбору часописа „Васионе“, који издаје ово Друштво.

- Одржао је велики број популарних предавања у Србији и Р. Српској, а учесник је Оснивачке скупштине Универзитетског астрономског друштва Бања Лука 1996. године.

- Активно је учествовао у обележавању године астрономије 2009. године, посебно наглашавамо његову улогу у активностима поводом године астрономије у Србији и Р. Српској, где је био и један од главних организатора скупа посвећеног овој манифестацији.

- Имао је неколико запажених наступа на телевизији и радију, популаризујући астрономију и науку уопште.

- Објавио је бројне чланке у часописима специјализованим за популаризацију науке (раније у Галаксији, затим у Васиони часопису АД „Руђер Бошковић“, где је био и заменик уредника овог часописа).

- Године 1992. издаје Вртећу карту звезданог неба.

 

I.4б. Друштвене активности везане за науку и образовање

Учествује у бројним телима и одборима везаним за научни рад:

- Од 1998. до 2002. године био је потпредседник Управног одбора Астрономске опсерваторије. У Научном већу Астрономске опсерваторије је члан од 1994. године, а од 1998. до 2002. године је био уредник Српског астрономског часописа (Serbian Astronomical Journal) и Публикација Астрономске опсерваторије (Publication of Astronomical Observatory in Belgrade).

- Од 2010 do 2020. године био је члан Већа за студије при универзитету, Београдског универзитета, а у својству председника Програмског савета за мастер студије астрофизике АстроМундус.

- Од 2010. године до данас је члан Одбора за гео-науке и астрономију при Министарству образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије.

- Више пута је био рецензент за домаће и иностране пројекте.

- Био је члан Управног одбора Астрономског друштва Србије од 2000. до 2014. године.

- Био је председник Хумболтовог клуба Србије од 2011. до 2015. године (у два мандата, мандат траје 2 године и председник се може бирати само два пута). Од 2005. године је у Управи Хумболтовог клуба Србије. Главни је и одговорни уредник Гласника Хумболтовог клуба Србије (од 2011 до 2015, видети http://www.humboldt-serbia.ac.rs/glasnik.php, тачније гласнике бр. 14, 15 и 16).

- 2013. године организује међународну конференцију о ресурсима Дунава, као резултат објављен је Зборник са тог скупа под називом: “Resources of Danubian Region: the Possibility of Cooperation and Utilization”, (Editors: L. Č. Popović - Melita Vidaković - Djordje S. Kostić) Belgrade - Humboldt-Club Serbien - 2013 (http://www.humboldt-serbia.ac.rs/intro.html).

- Члан је Управног одбора Географског института САНУ „Јован Цвијић“ (испред Министарства од 2018. године).

- Члан је Савета Хемијског факултета (испред Министарства од 2019. године).

- Члан је уређивачких одбора домаћих и иностраних часописа.

 

I.4в. Награде и признања

- Добитник је награде за научни рад на Астрономској опсерваторији и то у три наврата: једном за рад младих истраживача и у два наврата за научни рад искусних истраживача (2000. и 2010. године).

- Добитник је престижне Хумболтове стипендије у оквиру које је боравио на Астрофизичком институту у Потсдаму од 2003. до 2005. године.

- Гостујући професор, додељена иницијативом Председника Кинеске академије наука у трајању од два месеца за 2020/21 годину.

- Добитник је неколико плакета и похвала за активности (нпр. за учешће у акцијама поводом године астрономије од стране Организационог комитета Србије, учествовања у разним акцијама, итд.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. БИБЛИОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Научне монографије и књиге

1. Popović, L. Č., 1994, Stark broadening of heavy ion spectral lines in spectra of hot stars, Publ. Astron. Obs. Belg., Vol. 46, p. 1 – 131 (монографија)

2. Jovanović, P., Popović, L.Č., 2009., X-ray Emission From Accretion Disks of AGN, Signatures of Supermassive Black Holes, поглавље у књизи "Black Holes and Galaxy Formation", Eds. A. D. Wachter and R. J. Propst, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA,  ISBN, 978-1-60741-703-3, pp. 249-294 (поглавље у књизи међународног издавача)

 

II.2. Рецензирани универзитетски уџбеници:

 

1. Поповић, Л. Ч., Илић, Д. 2017, Активна галактичка језгра, Математички факултет, Универзитет у Београду (уџбеник за мастер и докторске студије астрономије на Математичком факултету)

2. Поповић, Л. Ч., Симић, С. З. 2017, Основи астрономије и астрофизике за студенте физике: I део, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу (уџбеник за основне студије за предмет Основи астрономије)

 

II.3. Оригинални научни рад у водећем часопису међународног значаја (са ИФ)

 

1. Djenize, S., Sreckovic, A., Labat, J., Konjevic, R., Popović, L., 1991, Stark broadening and shift of singly ionized zinc and cadmium spectral lines, Physical Review A (Atomic, Molecular, and Optical Physics), 44, pp.410-416

2. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., 1993, Stark Broadening of Bi II Lines of Astrophysical Interest, Astronomy and Astrophysics Supplement, 101, 583-586.

3. Popović, L. Č., Vince, I., Dimitrijević, M. S., 1993, Stark Broadening of Zn II and Cd II Spectral Lines of Astrophysical Interest, Astronomy and Astrophysics Supplement, 102, 17-23.

4. Djeniže, S., Popović, L. Č., Labat, J., Srećković, A., Platiša, M., 1993, Stark Parameters of Several B II, C II and N III Spectral Lines, Contributions to Plasma Physics, vol. 33, issue 3, pp. 193-199

5. Popović, L. Č., Vince, I., Atanacković-Vukmanović, O., Kubičela, A., 1995, Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of Seyfert galaxies and quasars, Astronomy and Astrophysics, Vol. 293, p.309-314.

6. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1996, Stark broadening of Xe II lines, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.116, p.359-365.

7. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1996, Stark broadening of heavy ion lines: As II, Br II, Sb II and I II, Physica Scripta, Vol. 53, p.325-331.

8. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1996, Stark widths for astrophysically important ns-np transitions in SC II, Y II and Zr II spectra, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.120, p.373-374.

9. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1998, Stark broadening parameters for Kr II lines from 5s-5p transitions, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.127, p.295-297.

10. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1998, The electron impact broadening parameters in hot star atmospheres: Mn II, Mn III, Ga III, Ge III and Ge IV lines, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.128, p.203-205

11. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T., 1999, The electron-impact broadening effect in CP stars: the case of La II , La II i, Eu II , and Eu III lines, Astronomy and Astrophysics, v.350, p.719-724.

12. Popović , L. Č ., Dimitrijević , M. S., Tankosić , D., 1999, The stark broadening effect in hot star atmospheres: Au I and Au II lines, Astronomy and Astrophysics Supplement, v.139, p.617-623.

13. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2000, Stark Broadening Parameters for Spectral Lines of Singly-, Doubly- and Triply-Charged Vanadium Ions, Physica Scripta, Volume 61, Issue 2, pp. 192-199.

14. Milosavljević, V., Djeniže, S., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., 2000, Stark broadening parameters of the Kr II and Kr III spectral lines, Physical Review E (Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics), Volume 62, pp.4137-4145.

15. Popović, L. Č., Milovanović, N., Dimitrijević, M. S., 2001, The electron-impact broadening effect in hot star atmospheres: The case of singly- and doubly-ionized zirconium, Astronomy and Astrophysics, v.365, p.656-659

16. Tankosić, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2001, Electron-Impact Broadening Parameters for Ra II Spectral Lines, Physica Scripta, Vol. 63, p.54-60.

17. Popović, L. Č., Stanić, N., Kubičela, A., Bon, E., 2001, The structure of the Akn 120 emitting region: The line shapes and long-term Hβ line profile variation, Astronomy and Astrophysics, v.367, p.780-787.

18. Tankosić, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2001, Electron-Impact Stark Broadening Parameters for Ti II and Ti III Spectral Lines, Atomic Data and Nuclear Data Tables, Volume 77, p. 277-310.

19. Popović, L. Č., Simić, S., Milovanović, N., Dimitrijević, M. S., 2001, Stark Broadening Effect in Stellar Atmospheres: Nd II Lines, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 135, pp. 109-114.

20. Popović, L. Č., Mediavilla, E. G., Muñoz, J. A., 2001, The influence of microlensing on spectral line shapes generated by a relativistic accretion disc, Astronomy and Astrophysics, v.378, p.295-301.

21. Abajas, Č., Mediavilla, E., Munoz, J. A., Popović L. Č., Oscoz, A., 2002, The Influence of Gravitational Microlensing on the Broad Emission Lines of Quasars, Astrophys. J. 576, 640--652.

22. Popović L. Č., Mediavilla, E., Kubicela, A., Jovanović, P., 2002, Balmer lines emission region in NGC 3516, Kinematical and physical properties, Astron. Astrophys. 390, 473-480

23. Tankosić, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S, 2003, The electron-impact broadening parameters for Co III spectral lines, Astronomy and Astrophysics, v.399, p.795-797

24. Popović L. Č., Mediavilla, E., Jovanović, P., Munoz, J.A., 2003, The influence of microlensing on the shape of the AGN Fe K-alpha line, Astron. Astrophys. 398, 975-982.

25. Dimitrijević M. S., Ryabchikova T., Popović L. Č., Shulyak D., Tsymbal V., 2003, On the influence of Stark broadening on Si I lines in stellar atmospheres, Astron. Astrophys. 404, 1099-1106. (

26. Popović L. Č., Mediavilla, E., Bon, E., Stanic, N., Kubicela, A.,2003, The Line Emission Region in III Zw 2, Kinematics and Variability, Astrophys. J, 599, 185 – 192.

27. Popović L. Č., 2003, Balmer Lines as Diagnostics of Physical Conditions in Active alactic Nuclei Broad Emission Line Regions, Astrophys. J, 599, 140-146.

28. Milovanović, N., Dimitrijević, M.S. Popović L. Č. and Simić Z, 2004, Importance of collisions with charged particles for stellar UV line shapes, Cd III, Astron. Astrophys. 417, 375-380

29. Christensen, L., Sanchez, S. F., Jahnke, K., Becker, T., Wisotzki, L., Kelz, A., Popović L. Č., Roth, M. M., 2004, Integral field spectroscopy of extended Ly-alpha, emission from the DLA galaxy in Q2233+131, Astron. Astrophys., 417, 487.

30. Zakharov, F., Popović L. Č., Jovanović, P., 2004, On the contribution of microlensing to X-ray variability of high-redshifted QSOs, Astron. Astrophys., 420, 881-889

31. Popović L. Č., Mediavilla, E.G., Bon, E., Ilić, D., 2004, Contribution of the disk emission to the broad emission lines in AGNs, Two-component model, Astron. Astrophys., 423, 909

32. Popović L. Č., Mediavilla, E.G., Bon, E., Ilić, D., Richter, G.., 2004, H II emission line region in LEDA 212995, a small neighboring galaxy of Mrk 1040, Astron. Nachr., 325, 376-379.

33. Dimitrijević M. S., Ryabchikova T., Popović L. Č., Shulyak D., Khan, S., 2005, On the influence of Stark broadening on Cr I lines in stellar atmospheres, Astron. Astrophys. 435, 1191.

34. Popović L. Č. and Chartas, G., 2005, The influence of gravitational lensing on the spectra of lensed quasi-stellar objects, Mon. Not. R. Astron. Soc. 357, 135-144.

35. Popović, L. Č., Jovanović, P., Mediavilla, E., Zakharov, A. F., Abajas, Č., Muñoz, J. A., Chartas, G., 2006, A Study of the Correlation between the Amplification of the Fe Kα Line and the X-Ray Continuum of Quasars due to Microlensing, Astrophys. J., 637, 620-630

36. Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačić, M. D., 2006, Stark broadening parameters for Cu III, Zn III and Se III lines in laboratory and stellar plasma, New Astronomy 12, 187-191.

37. Bon, E., Popović, L. Č., Ilić, D., Mediavilla, E., 2006, Stratification in the broad line region of AGN, The two-component model, New Astronomy Review 50, 716-719.

38. Popović, L. Č., Jovanović, P., Petrović, T., Shalyapin, V. N., 2006, Amplification and variability of the AGN X-ray emission due to microlensing, Astronomische Nachrichten 327, 981-984.

39. Ilić, D., Popović, L. Č., Bon, E., Mediavilla, E. G., Chavushyan, V. H., 2006, Complex emission line region of Mrk 817, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 371, pp. 1610-1616

40. Dimitrijević, M. S., Popović, L.Č., Kovačević, J., Dačić M., Ilić, D., 2007, The flux ratio of the OIII lambda 5007 A and 4959 A lines in AGNs, Comparison with theoretical calculations, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 374, 1181

41. Smirnova, A. A., Gavrilović, N., Moiseev, A. V., Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Jovanović, P., Dačić, M.,, 2007, The gas kinematics in the Mrk 533 nucleus and circumnuclear region, a gaseous outflow, Monthly Notices of The Royal Astronomical Society 377 (2), 480-490.

42. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., Theodosiou, E., 2007, A new model for the structure of the DACs and SACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres, Publications of The Astronomical Society of Japan, 59 (4), 827-834.

43. Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T, Simić, Z., Popović, L. Č., Dačić, M., 2007, The influence of Stark broadening on CrII spectral line shapes in stellar atmospheres, Astronomy & Astrophysics, 469 (2), 681-686.

44. La Mura, G., Popović, L. Č., Ciroi, S., Rafanelli, P., Ilić, D., 2007, Detailed Analysis of Balmer Lines in a Selected Sample of 90 Broad Line AGN, Astrophysical Journal, 671, 104-117.

45. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Antoniou, A., 2007, The complex structure of the MgII λλ 2795.523, 2802.698 A regions of 64 Be stars, Publications оf The Astronomical Society of Japan, 59 (2), 357-371.

46. Simić, S., Popović, L. Č., Andersen, M. I., Christensen, L., 2007, Mechanism of light curve variability in the gamma ray bursts, Astrophysics and Space Science, Volume 309, Issue 1-4, pp. 173-177

47. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Simić, Z., Dačić, M., Kovačević, A., Sahal-Bréchot, S., 2008, STARK BROADENING AND HFS OF Mn II, New Astronomy, Volume 13, Issue 2, p. 85-92.

48. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Collin, S., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Bochkarev, N. G., Benítez, E., Dultzin, D., Kovačević, A., Borisov, N., Carrasco, L., León-Tavares, J., Mercado, A., Valdes, J. R., Vlasuyk, V. V., Zhdanova, V. E., 2008, long-term variability of the optical spectra of ngc 4151. I. Light curves and flux correlations, Astronomy and Astrophysics, volume 486, issue 1, 2008, pp.99-111

49. Hamdi, R., Ben Nessib, N., Milovanović, N., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Sahal-Bréchot, S., 2008, ATOMIC DATA AND ELECTRON-IMPACT BROADENING EFFECT IN DO WHITE DWARF ATMOSPHERES, Si VI, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 387, Issue 2, pp. 871-882.

50. Jovanović, P., Zakharov, A. F., Popović, L. Č., Petrović, T., 2008, Microlensing of the X-ray, UV and optical emission regions of quasars, simulations of the time-scales and amplitude variations of microlensing events, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 386, Issue 1, pp. 397-406.

51. Popović, L. Č., Shapovalova, Alla I., Chavushyan, Vahram H., Ilić, D., Burenkov, Alexandr N., Mercado, Abelardo, Bochkarev, Nikolay G., 2008, Probing the Physical Properties of the NGC 5548 Broad Line Region Using Balmer Lines, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.60, No.1, pp.1—9

52. Jovanović, P.,. Popović, L. Č., 2008, Observational effects of strong gravity in vicinity of supermassive black holes, Fortschritte der Physik, Volume 56, Issue 4-5, Pages, 456-461

53. Simić, S., Popović, L. Č.,, 2008, Investigation of Element Abundances in the Surroundings of GRB Afterglows, International Journal of Modern Physics D, Volume 17, Issue 09, pp. 1377-1382.

54. Jovanović, P., Popović, L. Č., 2008, Observational effects of strong gravity in vicinity of supermassive black holes, Fortschritte der Physik, vol. 56, pp. 456-461

55. Bon, E., Popović, L.Č., Gavrilović, N., La Mura, G.., Mediavilla, E., 2009, Contribution of a disc component to single-peaked broad lines of active galactic nuclei, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 400, 924-936.

56. La Mura, G., Di Mille, F., Ciroi, S., Popović, L.Č., Rafanelli, P., 2009., Balmer Emission Line Profiles and Complex Properties of Broad-Line Regions in Active Galactic Nuclei, Astrophysical Journal 693, 1437-1448.

57. Jevremović, D., and 14 colleagues 2009., The project of Serbian Virtual Observatory and data for stellar atmosphere modeling, New Astronomy Review 53, 222-226.

58. Danezis, E., Lyratzi E., Popović, L.Ć., Dimitrijević, M.S., Antoniou, A., 2009., Interpreting the complex line profiles in the stellar spectra, New Astronomy Review, 53, 214-221.

59. Shapovalova, A.I., Popović, L.Č., Bochkarev, N. G., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Collin, S., Doroshenko, V.T., Ilić, D., Kovačević, A., 2009., Long-term variability of the Broad Emission Line profiles in AGN, New Astronomy Review 53, 191-197.

60. Lyratzi, E. Popović, L.Č., Danezis, E., Dimitrijević, M.S., Antoniou, A., 2009., Kinematics of the broad absorption line region in QSOs, Rotation and random motion, New Astronomy Review 53, 179-185.

61. La Mura, G., di Mille, F., Popović, L.Č., Ciroi, S., Rafanelli, P., Ilić, D., 2009., Hydrogen Balmer emission lines and the complex broad line region structure, New Astronomy Review 53, 162-168.

62. Jovanović P., Popović, L.Č., Simić, S., 2009., Influence of gravitational microlensing on broad absorption lines of QSOs, The case of the Fe Kalphaline, New Astronomy Review 53, 156-161.

63. Ilić, D., Kovačevič, J., Popović, L.Č., 2009., The line parameters and ratios as the physical probe of the line emitting regions in AGN, New Astronomy Review 53, 149-155.

64. Bon, E., Gavrilović, N., La Mura, G., Popović, L.Č., 2009., Complex broad emission line profiles of AGN , Geometry of the broad line region, New Astronomy Review 53, 121-127.

65. Popović, L.Č., Smirnova, A. A., Kovačević, J., Moiseev, A.V., Afanasiev, V.L., 2009., Three-Dimensional Spectroscopic Study of the Line-Emitting Regions of Mrk 493, Astronomical Journal 137, 3548-3557.

66. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Ilić, D., Kovačević, A., Bochkarev, N. G., León-Tavares, J., 2010, Long-term variability of the optical spectra of NGC 4151. II. Evolution of the broad Hα and Hβ emission-line profiles, Astronomy and Astrophysics, Volume 509, id.A106

67. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Burenkov, A. N., Chavushyan, V  H., Ilić, D. et al., 2010, Spectral optical monitoring of 3C 390.3 in 1995-2007. I. Light curves and flux variation in the continuum and broad lines, Astronomy and Astrophysics, Volume 517, id.A42

68. Jovanović, P., Popović, L. Č., Stalevski, M., Shapovalova, A. I. , 2010, Variability of the Hβ Line Profiles as an Indicator of Orbiting Bright Spots in Accretion Disks of Quasars, A Case Study of 3C 390.3, The Astrophysical Journal, Volume 718, Issue 1, pp. 168-176

69. Kovačević, J., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2010, Analysis of Optical Fe II Emission in a Sample of Active Galactic Nucleus Spectra, The Astrophysical Journal Supplement, Volume 189, Issue 1, pp. 15-36

70. Popović, L. Č., Moiseev, A. V., Mediavilla, E., Jovanović, P., Ilić, D., Kovačević,J., Muñoz, J. A., 2010, RXJ 0921+4529, A Binary Quasar or a Gravitational Lens?, The Astrophysical Journal Letters, Volume 721, Issue 2, pp. L139-L142

71. Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ilić, D., Kovačević, A., Kollatschny, W. et al., 2011, Spectral optical monitoring of 3C 390.3 in 1995-2007. II. Variability of the spectral line parameters, Astronomy & Astrophysics, Volume 528, id.A130

72. Donnarumma, I., De Rosa, A., Vittorini, V., Miller, H. R., Popović, L. Č., Simić, S., Tavani, M. et al., 2011, The Remarkable γ-Ray Activity in the Gravitationally Lensed Blazar PKS 1830-211, The Astrophysical Journal Letters, Volume 736, Issue 2, article id. L30

73. Popović, L. Č., Kovačević, J., 2011, Optical Emission-line Properties of a Sample of the Broad-line Active Galactic Nuclei, The Baldwin Effect and Eigenvector 1, The Astrophysical Journal, Volume 738, Issue 1, article id. 68

74. Bon, E., Jovanović, P., Marziani, P., Shapovalova, A. I., Bon, N., Borka Jovanović, V., Borka, D., Sulentic, J., Popović, L. Č. 2012, The First Spectroscopically Resolved Sub-parsec Orbit of a Supermassive Binary Black Hole, The Astrophysical Journal, Volume 759, Issue 2, article id. 118, pp.

75. Stalevski, Marko, Jovanović, Predrag, Popović, L. Č., Baes, Maarten 2012, Gravitational microlensing of active galactic nuclei dusty tori, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 425, Issue 2, pp. 1576-1584.

76. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Ilić, D., et al., 2012, Spectral Optical Monitoring of the Narrow-line Seyfert 1 Galaxy Ark 564, The Astrophysical Journal Supplement, Volume 202, Issue 1, article id. 10, pp.

77. Ilić, D., Popović, L. Č., La Mura, G., Ciroi, S., Rafanelli, P., 2012, The analysis of the broad hydrogen Balmer line ratios: Possible implications for the physical properties of the broad line region of AGNs, Astronomy & Astrophysics, Volume 543, id.A142, pp.

78. Stalevski, Marko, Fritz, Jacopo, Baes, Maarten, Nakos, Theodoros, Popović, L. Č., 2012, 3D radiative transfer modelling of the dusty tori around active galactic nuclei as a clumpy two-phase medium, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 420, Issue 4, pp. 2756-2772.

79. Popović, L. Č., Jovanović, P., Stalevski, M., Anton, S., Andrei, A. H., Kovačević, J., Baes, M., 2012, Photocentric variability of quasars caused by variations in their inner structure: consequences for Gaia measurements, Astronomy & Astrophysics, Volume 538, id.A107, pp.

80. Simić, Saša, Č. Popović, L., 2012, Physical Parameters of the Relativistic Shock Waves in GRBs:. the Case of 30 GRBs, International Journal of Modern Physics D, Volume 21, Issue 03, id. 1250028-1-1250028-18

81. Popović, L. Č. 2012, Super-massive binary black holes and emission lines in active galactic nuclei, New Astronomy Reviews, Volume 56, Issue 2, p. 74-91

82. Popović, L. Č., Simić, S. 2013, Spectrophotometric variability of quasars caused by lensing of diffuse massive substructure: consequences on flux anomaly and precise astrometric measurements, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 432, Issue 1, p.848-856

83. León-Tavares, J., Chavushyan, V., Patiño-Álvarez, V., Valtaoja, E., Arshakian, T. G., Popović, L. Č., Tornikoski, M., Lobanov, A., Carramiñana, A., Carrasco, L., Lähteenmäki, A., 2013,Flare-like Variability of the Mg II λ2800 Emission Line in the Γ-Ray Blazar 3C 454.3, The Astrophysical Journal Letters, Volume 763, Issue 2, article id. L36, pp. (M21)

84. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Ilić, D. Et al., 2013, Spectral optical monitoring of a double-peaked emission line AGN Arp 102B. Variability of spectral lines and continuum, Astronomy & Astrophysics, Volume 559, id.A10, 21 pp.

85. Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ilić, D., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Kollatschny, W. еt al. 2014, Spectral optical monitoring of the double-peaked emission line AGN Arp 102B. II. Variability of the broad line properties, Astronomy & Astrophysics, Volume 572, id.A66, pp.

86. Simić, S., Popović, L. Č., 2014, Broad spectral line and continuum variabilities in QSO spectra induced by microlensing of diffusive massive substructure, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1439-1447.

87. Kovačević, A., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ilić, D., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., 2014, Time series analysis of active galactic nuclei: The case of Arp 102B, 3C 390.3, NGC 5548 and NGC 4051, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1414-1428.

88. Bon, N., Popović, L. Č., Bon, E., 2014, Efficiency tests for estimating the gas and stellar population parameters in Type 2 objects, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1389-1400.

89. Rafanelli, P., Ciroi, S., Cracco, V., Di Mille, F., Ilić, D., La Mura, G., Popović, L. Č., 2014, Are Boltzmann plots of hydrogen Balmer lines a tool for identifying a subclass of S1 AGN?, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1362-1374.

90. Kovačević, J., Popović, L. Č., Kollatschny, W., 2014, A model for the Balmer pseudocontinuum in spectra of type 1 AGNs, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1347-1354.

91. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Stathopoulos, D., Dimitrijević, M. S., 2014, A statistical study of C IV regions in 20 Oe-stars, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1308-1318.

92. Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., 2014, Stark broadening data for spectral lines of rare-earth elements: Nb III, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7, p. 1231-1234.

93. Afanasiev, V. L., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Borisov, N. V., Ilić, D., 2014, Variability in spectropolarimetric properties of Sy 1.5 galaxy Mrk 6, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 440, Issue 1, p.519-529

94. Kovačević-Dojčinović, J., Popović, L. Č. 2015, The Connections Between the UV and Optical Fe II Emission Lines in Type 1 AGNs, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 221, article id. 35, pp.

95. Nina, A., Simić, S.., Srećković, V. A., Popović, L. Č. 2015, Detection of short-term response of the low ionosphere on gamma ray bursts, Geophysical Research Letters, Volume 42, Issue 19, pp. 8250-8261.

96. Kovačević, A., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ilić, D., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H. 2015, Time Delay Evolution of Five Active Galactic Nuclei, Journal of Astrophysics and Astronomy, 36, 475-493.

97. Ilić, D., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Kovačević, A. 2015, Line Shape Variability in a Sample of AGN with Broad Lines, Journal of Astrophysics and Astronomy, Volume 36, Issue 4, pp.433-445.

98. Afanasiev, V. L., Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Borisov, N. V. 2015, Spectropolarimetric monitoring of active galaxy 3C 390.3 with 6-m telescope SAO RAS in the period 2009-2014, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 448, Issue 3, p.2879-2889

99. Afanasiev, Victor L., Popović, L. Č. 2015, Polarization in Lines—A New Method for Measuring Black Hole Masses in Active Galaxies, The Astrophysical Journal Letters, Volume 800, Issue 2, article id. L35, pp.

100. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Chavushyan, V. H. Et al. 2016, First Long-term Optical Spectral Monitoring of a Binary Black Hole Candidate E1821+643. I. Variability of Spectral Lines and Continuum, The Astrophysical Journal Supplement Series, 222, article id. 25.

101. Jonić, S., Kovačević-Dojčinović, J., Ilić, D., Popović, L. Č. 2016, Virilization of the Broad Line Region in Active Galactic Nuclei—connection between shifts and widths of broad emission lines, Astrophysics and Space Science, 361, 101.

102. Jovanović, P., Borka Jovanović, V., Borka, D., Popović, L. Č., 2016, Line shifts in accretion disks—the case of Fe Kα, Astrophysics and Space Science, 361, 75.

103. Simić, S., Popović, L.  Č. 2016, Line shifts and sub-pc super-massive binary black holes, Astrophysics and Space Science, 361, 59.

104. Bon, E., Zucker, S., Netzer, H., Marziani, P., Bon, N., Jovanović, P., Shapovalova, A. I., Komossa, S., Gaskell, C. M., Popović, L. Č. et al. 2016, Evidence for Periodicity in 43 year-long Monitoring of NGC 5548, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 225, Issue 2, article id. 29, pp.

105. Nina, Aleksandra, Čadež, Vladimir M., Popović, L. Č., Srećković, Vladimir A. 2017, Diagnostics of plasma in the ionospheric D-region: detection and study of different ionospheric disturbance types, The European Physical Journal D, Volume 71, Issue 7, article id.189, pp.

106. Lakićević, M., Kovačević-Dojčinović, J., Popović, L. Č., 2017, The optical vs. mid-infrared spectral properties of 82 Type 1 AGNs: coevolution of AGN and starburst, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 472, Issue 1, Pages 334–349

107. Nina, A., Radovanović, M., Milovanović, B., Kovačević, A., Bajčetić, J., Popović, L. Č. 2017, Low ionospheric reactions on tropical depressions prior hurricanes, Advances in Space Research 60 pp. 1866-1877.

108. Rakić, N., La Mura, G., Ilić, D., Shapovalova, A. I., Kollatschny, W., Rafanelli, P., Popović, L. Č. 2017, The intrinsic Baldwin effect in broad Balmer lines of six long-term monitored AGNs, Astronomy & Astrophysics, Volume 603, id.A49, pp.

109. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Chavushyan, V. H., Afanasiev, V. L., Ilić, D., Kovačević, A., Burenkov, A. N., Kollatschny, W., Spiridonova, O., Valdes, J. R. et al. 2017, Long-term optical spectral monitoring of NGC 7469, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 466, Issue 4, p.4759-4775

110. Kovačević, A., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ilić, D. 2017, Periodicity in the continua and broad line curves of a quasar E1821+643, Astrophysics and Space Science, Volume 362, Issue 2, article id.31, 13 pp.

111. Kovačević, A., B., Pérez-Hernández, E., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Kollatschny, W., Ilić, D., 2018, Oscillatory patterns in the light curves of five long-term monitored type 1 active galactic nuclei, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 475, p.2051-2066.

112. Nina, A., Čadež, V. M., Bajčetić, J., Mitrović, S. T., Popović, L. Č. 2018, Analysis of the Relationship Between the Solar X-Ray Radiation Intensity and the D-Region Electron Density Using Satellite and Ground-Based Radio Data, Solar Physics, Volume 293, Issue 4, article id. 64, pp.

113. Savić, D., Goosmann, R., Popović, L. Č., Marin, F., Afanasiev, V. L., 2018, AGN black hole mass estimates using polarization in broad emission lines, Astronomy & Astrophysics, Volume 614, id.A120, 16 pp.

114. Lakićević, M., Popović, L. Č., Kovačević-Dojčinović, J. 2018, Narrow vs. broad-line Seyfert 1 galaxies: X-ray, optical, and mid-infrared AGN characteristics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 478, Issue 3, p.4068-4083.

115. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Ilić, D., Kovačević, A., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H.; Marčeta-Mandić, S., Spiridonova, O., Valdes, J. R., Bochkarev, N. G., Patiño-Álvarez, V., Carrasco, L., Zhdanova, V. E. 2019, Long-term optical spectral monitoring of a changing-look active galactic nucleus NGC 3516 - I. Continuum and broad-line flux variability, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 485, Issue 4, p.4790-4803

116. Popović, L. Č., Kovačević-Dojčinović, J., Marčeta-Mandić, S. 2019, The structure of the Mg II broad line emitting region in Type 1 AGNs, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 484, Issue 3, p.3180-3197

117. Savić, D., Marin, F., Popović, L. Č. 2019, Predicting the broad-lines polarization emitted by supermassive binary black holes, Astronomy & Astrophysics, Volume 623, id.A56, 19 pp.

118. Afanasiev, V. L., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I. 2019, Spectropolarimetry of Seyfert 1 galaxies with equatorial scattering: black hole masses and broad-line region characteristics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 482, Issue 4, p.4985-4999

119. Kovačević, A. B., Popović, L. Č. ,Simić, S., Ilić, D. 2019, The Optical Variability of Supermassive Black Hole Binary Candidate PG 1302-102: Periodicity and Perturbation in the Light Curve, The Astrophysical Journal, Volume 871, Issue 1, article id. 32, 11 pp.

120. Li, Y.-R., Wang, J.-M., Zhang, Z.-X., Wang, K., Huang, Y.-K., Lu, K.-X., Hu, C., Du, P., Bon, E., Ho, L. C., Bai, J.-M., Bian, W.-H., Yuan, Y.-F., Winkler, H., Denissyuk, E. K., Valiullin, R. R., Bon, N., Popović, L. Č., 2019,A Possible ∼20 yr Periodicity in Long-term Optical Photometric and Spectral Variations of the Nearby Radio-quiet Active Galactic Nucleus Ark 120, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 241, Issue 2, article id. 33, pp.

121. Janc, N., Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Benišek-Protić, V., Benišek, V., Popović, L. Č. Tomić, N. 2020, Ice Age theory: a correspondence between Milutin Milanković and Vojislav Mi\vsković, Open Geosciences, Volume 11, Issue 1, id.21, pp.

122. Jovanović, P., Borka Jovanović, V., Borka, D., Popović, L. Č, 2020, Possible observational signatures of supermassive black hole binaries in their Fe Kα line profiles, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 50, no. 1, p. 219-234

123. Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Moiseev, A., Smirnova, A., Simić, S., Savić, Dj., Mediavilla, E. G., Fian, C. 2020, Spectroscopy and polarimetry of the gravitationally lensed quasar SDSS J1004+4112 with the 6m SAO RAS telescope, Astronomy & Astrophysics, Volume 634, id.A27, pp.

124. Kovačević, Andjelka B., Wang, Jian-Min, Popović, Luka Č. 2020, Kinematic signatures of reverberation mapping of close binaries of supermassive black holes in active galactic nuclei. III. The case of elliptical orbits, Astronomy & Astrophysics, Volume 635, id.A1, pp.

125. Kovačević, A. B., Yi, T., Dai, X., Yang, X., Čvorović-Hajdinjak, I., Popović, L. Č. 2020, Confirmed short periodic variability of subparsec supermassive binary black hole candidate Mrk 231, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 494, Issue 3, pp.4069-4076

126. Cho, H. Woo, J.-H., Hodges-Kluck, E….. Popović, L. Č. (and 30 co-authors more) 2020, Variability and the Size-Luminosity Relation of the Intermediate-mass AGN in NGC 4395, The Astrophysical Journal, Volume 892, Issue 2, id.93

127. Shablovinskaya, E. S., Afanasiev, V. L., Popović, L. Č. 2020, Measuring the AGN Sublimation Radius with a New Approach: Reverberation Mapping of Broad Line Polarization, The Astrophysical Journal, Volume 892, Issue 2, id.118

128. Ilić, D., Oknyansky, V., Popović, L. Č. (and 14 co-authors more) 2020, A flare in the optical spotted in the changing-look Seyfert NGC 3516, Astronomy & Astrophysics, Volume 638, id.A13, pp.

129. Nina, A. Pulinets, S., Biagi, P. F., Nico, G., Mitrović, S. T., Radovanović, M., Popović, L. Č. 2020, Variation in natural short-period ionospheric noise, and acoustic and gravity waves revealed by the amplitude analysis of a VLF radio signal on the occasion of the Kraljevo earthquake (Mw = 5.4), Science of The Total Environment, vol. 710, p. 136406

130. Vukcevic, M., Popović, L. Č. 2020, Nonlinear vortex solution for perturbations in the Earth's ionosphere, Nonlinear Processes in Geophysics, Volume 27, Issue 2, 2020, pp.295-306

131. Nina, A., Nico, G., Odalović, O., Čadež, V. M., Todorović Drakul, M., Radovanović, M., Popović, L. Č. 2020, GNSS and SAR Signal Delay in Perturbed Ionospheric D-Region During Solar X-Ray Flares, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 17, issue 7, pp. 1198-1202

132. Kovačević, A. B., Popović, L. Č., Ilić, D. 2020, Two-dimensional correlation analysis of periodicity in active galactic nuclei time series, Open Astronomy 29, 51-55

133. Savić, Đ., Popović, L. Č., Shablovinskaya, E., Afanasiev, V. L. 2020, Estimating supermassive black hole masses in active galactic nuclei using polarization of broad Mg II, H α, and H β lines, MNRAS, 497, 3047-3054.

134. Popović, L. Č. 2020, Broad spectral lines in AGNs and supermassive black hole mass measurements, Open Astronomy, Volume 29, Issue 1, pp.1-14

 

 

II.4. Оригинални научни рад у часопису националног значаја

 

1. Popović, L. Č., Vince, I., Kubičela, A., Atanacković-Vukmanović, O., Samurović, S., 1994, Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of AGN: the case of Lorentzian profile, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 149, p. 9 – 14.

2. Atanacković-Vukmanović, O., Popović, L. Č., Vince, L., Kubičela, A., 1994, Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of AGN: the case of Voigt profile, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 150, p. 1 – 6.

3. Kubičela, A., Jevremović, D., Popović, L. Č., Skuljan, J., Arsenijević, J., Vince, I., 1994, Interference fringes of a CCD camera, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 150, p. 37 – 40.

4. Popović, L. Č., Kubičela, A., Arsenijević, J., Jevremović, D., Vince, I., 1995, The Belgrade observations of Jupiter during the period of its colliding with SL-9 comet, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 151, p. 85 – 94.

5. Vince, I., Kubičela, A., Arsenijević, J., Popović, L. Č., 1996, Belgrade Observational Program for the Total Solar Eclipse of August 11, 1999, Romanian Astronomical Journal, Vol. 6, Supplement, p.99.

6. Jankov, S., Vince, I., Kubičela, A., Jevremović, D., Popović, L. Č., 1996, A possible theoretical explanation of CCD interference patterns, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 153, p. 115 – 117.

7. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1997, Stark broadening parameter tables for Xe II, Sc II, Y II and Zr II, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 155, p. 159 – 163.

8. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1997, Tables of the electron impact broadening parameters: Mn II, Mn III, Ga III, Ge III and Ge IV lines, Bulletin Astronomique de Belgrade, No. 156, p. 173 – 178.

9. Kubičela, A., Arsenijević, J., Popović, L. Č., Trajković, N., Bon, E., 1998, Co-Existence of Two Plasma Phases in Solar and AGN Coronas, Serbian Astronomical Journal, Vol. 158, 43-63.

10. Popović, L. Č., 1999, Atomic Data Estimation for H and C IV Transitions in Strong Gravitation Field, Serbian Astronomical Journal, Vol. 159, 17-29.

11. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Tankosić, D., 1999, Stark Broadening Parameter Tables for Au I and Au II, Serbian Astronomical Journal, Vol. 159, 59-64.

12. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2000, Stark Broadening Parameter Tables for Kr II Lines, Serbian Astronomical Journal, Vol. 161, 89-95.

13. Popović, L. Č., Mediavilla, E., Pavlović, R., 2000, Can Double-Peaked Lines Indicate Merging Effects in AGNs?, Serbian Astronomical Journal, Vol. 162, 1-6.

14. Stanić, N., Popović, L. Č., Kubičela, A., Bon, E., 2000, The Hβ Line Shape of Akn 120, Serbian Astronomical Journal, Vol. 162, 7-33.

15. Popović, L. Č., Mediavilla, E., Munoz, J. A., Dimitrijević, M. S., Jovanović, P., 2001, The Gravitational Microlens Influence on X-ray Spectral Line Generated by an AGN Accretion Disk, Serbian Astronomical Journal, Vol. 164, 53-56.

16. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., 2001, Modified Semiempirical Method, Journal of Applied Spectroscopy,ISSN: 0021-9037 (Paper) 1573-8647 (Online),DOI: 10.1023/A:1014396826047,Issue: Volume 68, 893 – 901.

17. Popović, L. Č. Jovanović, P., Mediavilla, E., Munoz, J.A., 2003., Influence of Microlensing on the Active Galactic Nucleus Fe Kа Line, Astronomical and Astrophysical Transactions 22, 719-725.

18. Abajas, Č., Mediavilla, E., Muñoz, J. A., Popović, L. Č., 2005, Gravitational microlensing effects on the broad emission lines of quasars Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 48-55

19. Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dacić, M. D., 2005, Stark Broadening of F III Lines in Labora-tory and Stellar Plasma, Journal of Applied Spectroscopy, vol. 72, issue 3, pp. 443-446

20. Popović, L. Č., 2006, The Broad Line Region of AGN, Kinematics and Physics (Review paper), Serbian Astronomical Journal 173, pp. 1-11

21. Arshakian, T. G., León-Tavares, J., Lobanov, A. P., Chavushyan, V. H., Popović, L., Shapovalova, A. I., Burenkov, A., Zensus, J. A., 2008, Jet-BLR connection in the radio galaxy 3C 390.3., Memorie della Società Astronomica Italiana, v.79, pp.1022-1029

22. Popović, L. Č., Jovanović, P., 2010, Spectral line shapes as a tool for investigation of kinematics and physics of plasma in quasars, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.44-55

23. D. Jevremović, M. S. Dimitrijević, L. Č. Popović, M. Dačić, V. Protić Benišek, E. Bon, V. Benišek, D. Ilić, A. Kovačević, M. Malović, 2009, SERBIAN VIRTUAL OBSERVATORY, Pregled NCD, 15, 52-58.

24. Popović, L. Č., 2006., Investigation of Quasar Structure with Microlensing, Bulgarian Journal of Physics Supplement 33, 194-199.

25. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Collin, S., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Bochkarev, N. G., Ilić, D., Kovačević, A., Mercado, A. 2012, Long-term variability of the optical spectra of NGC 4151, Astronomical & Astrophysical Transactions, Vol. 27, Issue 3, p. 429-432

26.

27. Todorović Drakul, M., Čadež, V. M., Bajčetić, J., Popović, L. Č., Blagojević, D., Nina, A. 2016, Behaviour of Electron Content in the Ionospheric D-Region During Solar X-Ray Flares, Serbian Astronomical Journal, vol. 193, pp. 11-18

28. Patiño Álvarez, V., Torrealba, J., Chavushyan, V., Cruz González, I., Arshakian, T., León Tavares, J., Popović, L., 2016, Baldwin Effect and Additional BLR Component in AGN with Superluminal Jets, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Volume 3, id.19

29. Ilić, D., Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., et al. Long-Term Monitoring of the Broad-Line Region Properties in a Selected Sample of AGN, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Volume 4, id.12| https://doi.org/10.3389/fspas.2017.00012. (M51)

30. Kovačević-Dojčinović, J., Marčeta-Mandić, S., Popović, L. Č., 2017, Black Hole Mass Estimation in Type 1 AGN: Hβ vs. Mg II Lines and the Role of Balmer Continuum, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Volume 4, id.7 (| https://doi.org/10.3389/fspas.2017.00007 )

31. Kieu, N., Rosato, J., Stamm, R., Kovačević-Dojcinović, J., Dimitrijević, M., Popović, L., Simić, Z., 2017, A New Analysis of Stark and Zeeman Effects on Hydrogen Lines in Magnetized DA White Dwarfs, Atoms, vol. 5, issue 4, p. 44-51.

32. Popović, L. Č., Vince, I., 2018, Aleksandar Kubičcela (1930-2017) - An Astrophysical Research Pioneer at the Astronomical Observatory of Belgrade, Serbian Astronomical Journal, vol. 196, pp. 29-36

33. Shen, Y., Anderson, S., Berger, E., … Popović, L. Č., (and 39 co-authors more) 2019, Mapping the Inner Structure of Quasars with Time-Domain Spectroscopy, Astro2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, science white papers, no. 274, Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 51, Issue 3, id. 274

34. Petric, A., Lacy, M., Juneau, S.… Popović, L. Č., (and 14 co-authors more) 2019, High Redshift Obscured Quasars and the Need for Optical to NIR, Massively Multiplexed, Spectroscopic Facilities Astro2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, science white papers, no. 474; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 51, Issue 3, id. 474

 

 

II.5. Радови у зборницима са међународних научних скупова

 

1. Popović, L. Č., Srećković, A., Đeniže, S. 1992, Influence of the Electron Temperature Decay on the Stark Shift Measurements, Proc. the 11th ICSLS, A25, Carry le Rouet, France.

2. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č.,1993, On Stark Broadening of Heavy Elements Lines in A-Type Star Spectra - BIII Lines, Peculiar versus Normal Phenomena in A-type and Related Stars. International Astronomical Union, Colloquium No. 138, held in Trieste, Italy, July 1992. Editors, M.M. Dworetsky, F. Castelli, R. Faraggiana, Publisher, Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, CA, ASP Conference Series, 44, 165-169.

3. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 1995, The Modified Semiempirical Approach for the Stark Widths of Complex Ion Lines of Astrophysical Interest, Astrophysical Applications of Powerful New Databases. Joint Discussion No. 16 of the 22nd. General Assembly of the I.A.U., held in The Hague, Netherlands, August 22-23, 1994. ASP Conference Series, Volume 78. Editor(s), S.J. Adelman, W.L. Wiese, Publisher, Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, California, 1995. LC #: QB465 .A88 1994. ISBN #: 0-937707-97-X., p.165.

4. Popović, L. Č., Kubičela, A., Arsenijević, J., Jevremović, D., Vince, I., 1995, Belgrade Astronomical Observatory observation of Jupiter during and after SL-9 comet impact time, European SL-9/Jupiter Workshop, p. 351 – 355.

5. Popović, L. Č., 2004, Physical and kinematical properties of central part of active galaxies, From narrow to broad emission lines, Proc. of 17th International conference on spectral line shapes (ed E. Dalimier), published by Frontier Group, Paris, France, pp. 257-264.

6. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačić, Miodrag, Cvetković, Zorica, 2002, Approximate methods for Stark broadening calculations for astrophysically important spectral lines, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 13 - 26 (2002). In, Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria

7. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Dačić, M., Kubičela, A., 2002, The problem of the Fe II template in AGNs, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 207 - 210 (2002). In, Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria

8. Popović, L. Č., Bon, E., Ilić, D., 2002, The spectral line shapes of Mrk 1040 and small neighbouring galaxy, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 211 - 214 (2002). In, Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria

9. Popović, L. Č., Jovanović, P., 2002, Could the shape of Mrk 205 Fe Kα line be explaned by microlensing effect?, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 215 - 218 (2002). In, Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria

10. Popović, L. Č.,, 2002, Determination of the physical properties in active galactic nuclei using Balmer lines, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 74, p. 161 - 163 (2002). Invited lectures and contributed papers of the IV Yugoslav-Belarussian Symposium on Physics and Diagnostics of Laboratory and Astrophysical Plasma, Belgrade, 23-24 August 2002.

11. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Mediavilla, E., Danezis, E., Lyratzi, E., Bon, E., Ilić, D., Jovanović, P., Theodossiou, E., Dačić, M., 2004., Some Spectroscopic Methods for Astrophysical Plasma Research, THE PHYSICS OF IONIZED GASES, 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reportс, American Institute of Physics Conference Series 740, 497-508.

12. Popović, L. Č., 2004,Diagnostics of Plasma Properties in Broad Line Region of AGNs, PLASMAS IN THE LABORATORY AND IN THE UNIVERSE, New Insights and New Challenges. AIP Conference Proceedings, Volume 703, pp. 330-333

13. Bon, E., Ilić, D., Popović, L. Č., Mediavilla, E., Čelebonović, V., Pavičić, G., 2004, The Narrow Line Region of an AGN Sample, EQUATION-OF-STATE AND PHASE-TRANSITION ISSUES IN MODELS OF ORDINARY ASTROPHYSICAL MATTER. AIP Conference Proceedings, Volume 731, pp. 291-294

14. Popović, L. Č., Mediavilla, E., Bon, E., Ilić, D., 2004, Emission Line Region in a sample of 12 active galactic nuclei, The Interplay among Black Holes, Stars and ISM in Galactic Nuclei, Proceedings of IAU Symposium, No. 222. Edited by T. Storchi-Bergmann, L.C. Ho, and Henrique R. Schmitt. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2004., p.355-356

15. Popović, L. Č., Stavrev, K. Y., Tsvetkova, K., Tsvetkov, M., Ilić, D., Sanchez, S. F., Richter, G. M., 2005, Mrk 1040 and its companion LEDA 212995, 2005, Aerospace Research in Bulgaria (ISSN 0861-1432), No. 20, p. 126-130. In Balkan Astronomical Meeting, BAM 2004, 14-18 June 2004, Rozhen, Bulgaria.

16. Ilić, D., Bon, E., Popović, L. Č., 2005, Kinematics of the BLR and NLR in AGN Mrk 817., Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp.30-33

17. Chilingarian, I., Prugniel, Ph., Popović, L. Č., 2005, The history and dynamics of the stellar population in the central kpc of active galaxies, Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp.42-45

18. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Antoniou, A., 2005, A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp 107-110

19. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Antoniou, A., 2005, A new approach for the structure of Ha regions in 120 Be-type stars, Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp 114-117

20. Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T., Popović, L. Č., Shulyak, D., Khan, S., 2005, On the influence of Stark broadening of Cr I lines in the Cr-rich Ap star beta CrB atmosphere, Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 126-129

21. Simić, Z., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Dačić, M. D., 2005, Stark broadening parameters for Cu III and Zn III spectral lines, Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 236-239

22. Simić, S., Andersen, M. I., Popović, L. Č., Christensen, L., 2005, A model for temporal variability of the GRB light curve, ASTROPHYSICAL SOURCES OF HIGH ENERGY PARTICLES AND RADIATION. AIP Conference Proceedings, Volume 801, pp. 139-140

23. Zakharov, A.F., Popović, L. Č.., Jovanović, P., 2005., Contribution of Microlensing to X-ray Variability of Distant QSO, Gravitational Lensing Impact on Cosmology, IAU Symposium, vol. 225. Edited by Yannick Mellier and Georges Meylan, ISBN 0521851963. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2005., p.363-369

24. Dimitrijević, M.S., Popović, L.Č., 2006., Activities at Belgrade Astronomical Observatory on Collecting of Data and Their Organization in a Database., Proc. of Virtual Observatory, Plate Content Digitization, Archive Mining and Image Sequence Processing 115-123.

25. Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S., 2006., The Peculiar Absorption And Emission Phenomena From Stars To Quasars, THE PHYSICS OF IONIZED GASES, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reports, AIP Conference Proceedings 876, 373-384.

26. Ciroi, S., La Mura, G., Popović, L. Č., Ilić, D., Rafanelli, P., 2006., Plasma diagnostics in the Active Galactic Nuclei environment., THE PHYSICS OF IONIZED GASES, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reports. AIP Conference Proceedings 876, 385-394.

27. Jovanović, P., Popović, L. Č.., 2006., Microlensing signatures in spectra of quasars, X-ray radiation, THE PHYSICS OF IONIZED GASES, 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Invited Lectures, Topical Invited Lectures and Progress Reports. AIP Conference Proceedings 876, 423-430

28. Popović, L. Č., 2007., Kinematics and physics of emitting plasma around super-massive black holes, Journal of Physics Conference Series 63, 012018.

29. Popović, L. Č., 2007, Two-Component Model for the AGN Broad Line Region, Exploring the Cosmic Frontier, Astrophysical Instruments for the 21st Century. ESO Astrophysics Symposia, European Southern Observatory series. Edited by Andrei P. Lobanov, J. Anton Zensus, Catherine Cesarsky and Phillip J. Diamond. Series editor, Bruno Leibundgut, ESO. ISBN 978-3-540-39755-7. Published by Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, Germany, 2007, p.191-194

30. Dimitrijević, M. S., Kovačević, J., Popović, L. Č., Dačić, Miodrag, Ilić, D., 2007, The flux ratio of the [OIII] λ λ 4959, 5007 Å lines in AGN, FIFTY YEARS OF ROMANIAN ASTROPHYSICS. AIP Conference Proceedings, Volume 895, pp. 313-316

31. Bon, E., Popović, L. Č., Ilić, D., 2007, Accretion in the broad line region of active galactic nuclei, Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium 238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007., pp.329-330

32. Gavrilović, N., Popović, L. Č., Kollatschny, W. , 2007, The gravitational redshift in the broad line region of the active galactic nucleus Mrk 110, Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium 238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007., pp.369-370

33. Gavrilović, N., Mickaelian, A., Petit, Č., Popović, L. Č., Prugniel, P., 2007, Activity type of galaxies in HyperLeda, Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium 238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007., pp.371-372

34. Ilić, D., Mura, G. La, Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ciroi, S., Chavushyan, V. H., Rafanelli, P., Burenkov, A. N., Marcado, A., 2007, Physical properties of emitting plasma near massive black holes, the Broad Line Region, Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium 238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007., pp.383-384

35. Popović, L. Č., Jovanović, Predrag, 2007, Can gravitational microlensing be used to probe geometry of a massive black-hole?, Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium 238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2007., pp.431-432

36. Simić, Zoran, Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačič, Miodrag, Sahal-Bréchot, Sylvie, Kovačević, Andjelka, 2007, On the Common Influence of Stark Broadening and Hyperfine Structure in Stellar Spectra, Mn II Lines, FLOWS, BOUNDARIES, INTERACTIONS, Flows, Boundaries, and Interaction Workshop. AIP Conference Proceedings, Volume 934, pp. 195-201

37. Bon, Edi, Popović, L. Č., Gavrilović, Nataša, 2007, The Hidden Disk Emission in the Single Peaked Sy1 Balmer Emission Lines SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 59-64

38. Chatzichristou, E. T., Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M. S., 2007, Studying the Complex Absorption and Emission Lines in AGN Spectra, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 65-69

39. lić, D., Popović, L. Č., Ciroi, S., La Mura, G., Rafanelli, P., 2007, Physical Properties of the BLR of AGN, Boltzmann-Plot vs. CLOUDY Models, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 70-75

40. Jovanović, P., Popović, L. Č., 2007, The Shape of the Fe Kα Spectral Line in the Case of Partly Obscured Accretion Disk, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 76-81

41. La Mura, G., Popović, L. Č., Ciroi, S., Rafanelli, P., Ilić, D., 2007, Detailed Analysis of Balmer Lines in a Selected Sample of 90 Broad Line AGN, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 82-87

42. Simić, Saša, Popović, L. Č., 2007, Spectral Lines in the Afterglow of Gamma Ray Bursts, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 88-93

43. Gavrilović, Nataša, Bon, Edi, Popović, L. Č., Prugniel, Philippe, 2007, Determination of Accretion Disc Parameters in the Case of Five AGN with Double-peaked Lines, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 94-97

44. Kovačević, A., Shapovalova, A. I., Popović, L. Č., Bochkarev, N. G., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., 2007, Time Lag Between the Optical Continuum and Line Variabilities of NGC 4151, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 98-103

45. Kovačević, J., Bachev, R., Popović, L. Č., Zamanov, R., Marziani, P., 2007, Asymmetry of the C IV λ 1549 Å and [O III] λλ 4959, 5007 Å Lines in a Sample of RQ and RL AGN, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 104-108

46. Danezis, E., Antoniou, A., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., 2007, The DACs and SACs Effects From Stars to Quasars. Some First General Notices, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 119-126

47. Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T., Simić, Z., Popović, L. Č., Dačić, M., 2007, Stark Broadening of Cr II Spectral Lines in Stellar Atmospheres, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 164-169

48. Lyratzi, E., Danezis, E., Dimitjević, M. S., Popović, L. Č., Nikolaidis, D., Antoniou, A., 2007, The Evolution of Some Physical Parameters in the DACs,SACs Regions in Be Stellar Atmospheres, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 176-182

49. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2007, A Statistical Study of Physical Parameters of the C IV Density Regions in 20 Oe Stars, SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS, VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 194-197

50. Ilić, D., La Mura, G., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Ciroi, S., Chavushyan, V. H., Rafanelli, P., Burenkov, A. N., Marcado, A., 2007,Physical Properties of the Broad-line Region,The Central Engine of Active Galactic Nuclei, ASP Conference Series, Vol. 373, proceedings of the conference held 16-21 October, 2006 at Xi'an Jioatong University, Xi'an, China. Edited by Luis C. Ho and Jian-Min Wang, p.405

51. Popović, L. Č., Jovanović, P., Petrović, T., 2007, Investigation of the Innermost Part of Active Galactic Nuclei by Gravitational Microlensing, The Central Engine of Active Galactic Nuclei, ASP Conference Series, Vol. 373, proceedings of the conference held 16-21 October, 2006 at Xi'an Jioatong University, Xi'an, China. Edited by Luis C. Ho and Jian-Min Wang, p.411

52. Ilić, D., Popović, L. Č., León-Tavares, J., Lobanov, A. P., Shapovalova, A. I., Chavushyan, V. H., 2008, The broad line region in Mrk 668 and NGC 4151, an outflow model, Memorie della Società Astronomica Italiana, v.79, p.1105-1109

53. Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T., Simić, Z., Popović, L. Č., Dačić, M., 2008, Electron-impact broadening of ionized chromium lines for Ap star atmospheres analysis, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 38, no. 2, p. 401-402.

54. Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačić, M., Kovačević, A., Sahal-Bréchot, S., 2008, On Stark broadening of MnII lines in Ap-star conditions, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 38, no. 2, p. 451-452

55. Popović, L. Č., Bon, E., Gavrilović, N., 2008, The Broad Emission Lines in AGN, Hidden Disk Emission, The Nuclear Region, Host Galaxy and Environment of Active Galaxies (Eds. Erika Benítez, Irene Cruz-González, & Yair Krongold) Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) Vol. 32, pp. 99-101

56. Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., 2008, Similarity Between DACs,SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars Absorption Lines, SPECTRAL LINE SHAPES, Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 305-307

57. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Stathopoulos, D., 2008, AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential, SPECTRAL LINE SHAPES, Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 314-316

58. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., 2008, Kinematics of Broad Absorption Line Regions of PG 1254+047, SPECTRAL LINE SHAPES, Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 320-322

59. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A. 2008, DACs and SACs in the UV Spectrum of the Quasar PG 0946+301, SPECTRAL LINE SHAPES, Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 323-325

60. Simić, S., Popović, L. Č.., 2008., Variability of GRB light curve, Shock wave model modification, Journal of Physics Conference Series 133, 012030

61. Аntoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2008, Kinematical parameters in the coronal and post-coronal regions of the Oe stars, Journal of Physics, Conference Series, Volume 133, Issue 1, pp. 012028

62. Popović, L. Č., Jovanović, P., 2009., Active Galactic Nuclei-Plasma around Super-massive Black Hole, SPACE PLASMA PHYSICS, School of Space Plasma Physics.American Institute of Physics Conference Series 1121, 71-77.

63. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodosiou, E., Stathopoulos, D., 2009, A study of the atmospheric structure of AX Mon (HD 45910), Communications in Asteroseismology, Vol. 159, p. 119-120. Proceedings of "JENAM 2008 Symposium No 4, Asteroseismology and Stellar Evolution", held on September 8-12 2008, edited by Sonja Schuh and Gerald Handler

64. Ilić, D., Popović, L. Č., Ciroi, S., La Mura, G., Rafanelli, P., 2009, Plasma Properties of the Broad Line Emitting Region in Active Galactic Nuclei, SPACE PLASMA PHYSICS, School of Space Plasma Physics. AIP Conference Proceedings, Volume 1121, pp. 78-82

65. Jovanović, P., Popović, L.Č., 2009, Central Engine of Active Galaxies as the Most Powerful Source of X-Ray Radiation in the Universe, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 86, 153-160.

66. Danezis, E., Lyratzi, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2010, Studying the complex spectral line profiles in the spectra of hot emission stars and quasars, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.13

67. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., 2010, Studying the location of SACs and DACs regions in the environment of hot emission stars, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.138

68. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., Stathopoulos, D., 2010, Kinematic properties of the Broad Absorption Line Regions in the spectra of quasars, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.161

69. Ilić, D., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Kovačević, A., León-Tavares, J., Chavushyan, V. H., 2010, The geometry of the broad line region, an inflow and accelerating outflow, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.166

70. Kovačević, J., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., 2010, The optical Fe II emission lines in Active Galactic Nuclei, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.176

71. Bon, E., Popović, L. Č.., Gavrilović, N., La Mura, G., 2010., The disk emission in the Broad Line Region of Active Galactic Nuclei, Journal of Physics Conference Series 257, 012029.

72. Ilić, D., Popović, L. Č., Ciroi, S., La Mura, G., Rafanelli, P., 2010., Physical properties of the broad line region in active galactic nucle., Journal of Physics Conference Series 257, 012034.

73. Dimitrijević, M. S., Sahal-Bréchot, S., Kovačević, A., Jevremović, D., Popović, L. Č., 2010, European Virtual Atomic Data CentreVAMDC, Journal of Physics, Conference Series, Volume 257, Issue 1, pp. 012032

74. Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č., Antoniou, A., Dimitrijević, M. S., Stathopoulos, D., 2010, Studying the complex BAL profiles in the BALQSOs spectra, Journal of Physics, Conference Series, Volume 257, Issue 1, pp. 012035

75. La Mura, G., Ciroi, S., Cracco, V., Ilić, D., Popović, L. Č., Rafanelli, P., 2011., Emission line profiles and X-ray observations of broad and narrow line Seyfert 1 galaxies, Proceedings of the conference ''Narrow-Line Seyfert 1 Galaxies and their place in the Universe''. April 4-6, 2011. M.o, Italy. Editorial Board, Luigi Foschini (chair), Monica Colpi, Luigi Gallo, Dirk Grupe, Stefanie Komossa, Karen Leighly, Smita Mathur. Published online, id.56

76. Ilić, D., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I. Et al., 2012, Broad emission lines: A tool for studying nuclei of active galaxies, Journal of Physics: Conference Series, Volume 397, Issue 1, article id. 012050

77. Kovačević, J., Popović, L. Č., 2012, The properties of emission lines and their correlations in spectra of Active Galactic Nuclei, Journal of Physics: Conference Series, Volume 399, Issue 1, article id. 012023

78. Stalevski, M., Fritz, J., Baes, M., Nakos, T., Popović, L. Č. 2012, Radiative Transfer Modeling of AGN Dusty Tori as a Clumpy Two-Phase Medium, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 91, pp. 235-239

79. Gavrilovič Bon, N., Bon, E., Popović, L. Č., 2012, Stellar Population in the Sample of Type 2 Active Galactic Nuclei, Journal of Physics: Conference Series, Volume 399, Issue 1, article id. 012022

80. Popović, L. Č., Ilić, D. 2013, Plasma conditions in different emitting regions of active galactic nuclei, SPACE PLASMA PHYSICS: Proceedings of the 4th School and Workshop on Space Plasma Physics. AIP Conference Proceedings, Volume 1551, pp. 3-21

81. Ilić, D. Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Burenkov, A. N., Chavushyan, V. H., Kovačević, A., Kollatschny, W., 2013, The broad line emission from the AGN 3C 390.3: complex broad-line region and perturbation in accretion disk, Feeding Compact Objects: Accretion on All Scales, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 290, pp. 205-206

82. Zakharov, A. F., Simić, S., Popović, L. Č., Jovanović, P., 2013, Evaluation of microlens distributions in gravitationally lensed systems based on accurate radio observations, Advancing the Physics of Cosmic Distances, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 289, pp. 437-440

83. Ilić, D., Popović, L. Č., 2014, Supermassive black holes and spectral emission lines, Journal of Physics: Conference Series, Volume 548, Issue 1, article id. 012002

84. Stathopoulos, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Antoniou, A., Popović, L. Č., Tzimeas, D., Dimitrijević, M. S. 2014, Studying the complex absorption profiles of Si IV in 21 HiBALQSO spectra, Journal of Physics: Conference Series, Volume 565, Issue 1, article id. 012020

85. Baes, M., Stalevski, M., Camps, P., Fritz, J., Popović, L. Č. 2015, Radiative transfer simulations of multiphase AGN tori: thermal emission and polarisation, Proceedings of the International Astronomical Union, Volume 305, pp. 377-380.

86. Ilić, D., Popović, L. Č., Shapovalova, A. I., Afanasiev, V. L., Chavushyan, V. H., Burenkov, A., Kollatschny, W., Kovacević, A., 2016, Broad emission lines variability: a window into the heart of AGN, Active Galactic Nuclei: what's in a name? Proceedings of a conference held 27 June - 1 July, 2016 in Garching, id.51

87. Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Shapovalova, A. I., 2018, Polarization in the broad lines of NLSy1 and BLSy1 galaxies, Proc. of "Revisiting narrow-line Seyfert 1 galaxies and their place in the Universe - NLS1" Padova 9-13 April 2018, Padova Botanical Garden, Italy, 2018, PoS, 328, 001, 6 pp. (https://pos.sissa.it/328/001/pdf)

88. Rosato, J., Kieu, N., Meireni, M. … Popović, L. Č. (and 7 authors more) 2019, A new analysis of spectral line shapes in white dwarf atmospheres, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1289, Issue 1, article id. 012006

89. Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Savić, Dj. 2020, Black hole mass measurements in AGN: Polarization in broad emission lines, Perseus in Sicily: From Black Hole to Cluster Outskirts. Proceedings of the International Astronomical Union, Volume 342, pp. 1-4 (M31)

 

II.6. Радови у зборницима са националних научних скупова

1. Skuljan, J., Kubičela, A., Vince, I., Arsenijević, J., Popović, L. Č. 1993, Behavior of some Fraunhofer lines around maximum of solar activity, Belgrade Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 44, p. 37 – 39, ZBORNIK RADOVA X NKJA, Beograd, 22-24. septembar 1993.

2. Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Vince, I., 1993, Spectrum of CP stars: Stark width of heavy ion lines,Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 44, p. 55 – 58, ZBORNIK RADOVA X NKJA, Beograd, 22-24. septembar 1993.

3. Arsenijević, J., Marković-Kršljanin, S., Jankov, S., Kršljanin, V., Popović, L. Č., 1993, Linear optical polarization of the star BU Tau, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 44, p. 77 – 79. ZBORNIK RADOVA X NKJA, Beograd, 22-24. septembar 1993.

4. Vince, I., Popović, L. Č., Jankov, S., Djurašević, G., Atanacković-Vukmanović, O., Jevremović, D., 1995, On inverse methods used at Belgrade Observatory for analysis of spectral line shapes, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 50, p. 21 – 26. Proc. 1st YCSLS (Eds. M.S. Dimitrijević and L. Č. Popović), Krivaja (Yugoslavia), 11 - 14 Sep 1995.

5. Popović, L. Č., Jevremović, D., Vince, I., Milovanov, T., 1995, Lα line in the MKN335 Seyfert 1 galaxy, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 50, p. 107 – 110. Proc. 1st YCSLS (Eds. M.S. Dimitrijević and L. Č. Popović), Krivaja (Yugoslavia), 11 - 14 Sep 1995.

6. Popović, L. Č., Vince, I., Jankov, S., Djurašević, G., Atanacković-Vukmanović, O., Jevremović, D., 1995, Analysis of the Mg II h spectral line shapes in HR 7275 and IM Peg, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 50, p. 111 – 114. Proc. 1st YCSLS (Eds. M.S. Dimitrijević and L. Č. Popović), Krivaja (Yugoslavia), 11 - 14 Sep 1995.

7. Popović, L. Č., 1996, A data base of AGN spectral lines, Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 54, p. 49 – 54. PROC. OF THE XI NCYA (Eds. M. Vukićević-Karabin, Z. Knežević), Belgrade, October 9 - 11, 1996.

8. Kubičela, A., Arsenijević, J., Popović, L. Č., Vince, I., 1996, Forms and development of dark spots after SL-9 Jupiter collision observed at Belgrade, Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 54, p. 67 – 71. PROC. OF THE XI NCYA (Eds. M. Vukićević-Karabin, Z. Knežević), Belgrade, October 9 - 11, 1996.

9. Popović, L. Č., 1997, Development and activity of the astronomical society "Rudjer Bo\vsković”, Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 56, p. 77 – 90. Proc. Conf. Development of astronomy among Serbs. (Eds. Dimitrijević, M. S., Milogradov-Turin, J., Popović L. Č.), Belgrade (Yugoslavia), 7 - 9 Apr 1997.

10. Popović, L. Č., Mediavilla, E., 1997, The O III narrow line shapes in spectra of Mrk 817, Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 57, p. 95 – 99. Proc. of 2nd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes (Eds. Popović, L. Č., Ćuk, M.), Bela Crkva (Yugoslavia), 29 Sep - 2 Oct 1997.

11. Vince, O., Kubičela, A., Vince, I., Popović, L. Č., Jevremović, D., 1997, The influence of Belgrade solar spectrograph's apparatus function on line profiles, Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 57, p. 129 – 132. Proc. of 2nd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes (Eds. Popović, L. Č., Ćuk, M.), Bela Crkva (Yugoslavia), 29 Sep - 2 Oct 1997.

12. Поповић, Л. Ч,, 1999, Истраживање облика спектралних линија активних галаксија на Астрономској опсерваторији у Београду, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade 64, 79-88. Proc. First Bulgarian-Yugoslav Astronomical Meeting (Eds. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Tsvetkov,M.), Belogradchik (Bulgaria), 5 - 8 Aug 1998.

13. Popović, L. Č., Ćirković, M. M., Simić, S., 1999, Possible Cosmological Connection Between Quasars and Lyα Absorbing System Clustering, Proceedings of the XII National Conference of Yugoslav Astronomers and International Workshop on the Development of Astronomical Databases, held 19-21 November, 1999 in Belgrade. Edited by L. Č. Popović and Miodrag Dačić. Publ. Astron. Obs. Belgrade, No. 65. Belgrade, 1999., p.97-100.

14. Popović, L. Č., Kubičela, A., Stanić, N., Bon, E., 1999, Active Galactic Nuclei With Double Peaked Lines: Akn 120, 3C390.3 and III Zw2, Proceedings of the XII National Conference of Yugoslav Astronomers and International Workshop on the Development of Astronomical Databases, held 19-21 November, 1999 in Belgrade. Edited by L. Č. Popović and Miodrag Dačić. Publ. Astron. Obs. Belgrade, No. 65. Belgrade, 1999., p.101-104.

15. Popović, L. Č., Radovanac, M., 2002., Belgrade Astronomical Observatory during the Second World War, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 72, 133-145.

16. Popović, L. Č., Jovanović, P., Bon, E., Dimitrijević, M.~S., 2002., Gravitational microlenses in active galactic nucle., Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 73, 49-65.

17. Дмитријевић, М.С., Поповић, Л. Ч. , 2003, Развој и примена база података у астрономији и физици, Нучни скупови Српске академије наука и уметности, Одељење за математику, физику и геонауке, стр. 373-281

18. Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., 2003, Stark broadening of F III lines in stellar plasma, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 75, pp. 125 - 128 (2003). In, Proceedings of the XIII National Conference of Yugoslav Astronomers, Belgrade, October 17-20

19. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Bon, E., Bajčeta, V., Jovanović, P., Milovanović, N., 2003, Database BelData, present state and plans for future development, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 75, p. 129 - 133 (2003). In, Proceedings of the XIII National Conference of Yugoslav Astronomers, Belgrade, October 17-20, 2002.

20. Bon, E., Stanić, N., Ilić, D., Kubicela, A., Mediavilla, E. G., Popović, L. Č., 2003, Two-component model for III Zw 2 broad line region, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 171 - 174 (2003). In, IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003.

21. Ilić, D., Bon, E., Mediavilla, E. G., Popović, L. Č., 2003, The emission line shapes of the Seyfert 1 galaxy Mrk 817, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 197 - 200 (2003). In, IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003.

22. Jovanović, P., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S, 2003, Correlation between X-ray continuum and Fe Kα line variation due to microlensing, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 205 - 210 (2003). In, IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003

23. Milovanović, N., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Simić, Z., 2003, Importance of collisions with charged particles for stellar UV line shapes, Cd III, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 215 - 220 (2003). In, IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003.

24. Popović, L. Č., Richter, G., 2003, Diagnostic of physical conditions in AGN Broad Emission Line Regions, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 221 - 224 (2003). In, IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003.

25. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Stathopoulou, M., Theodossiou, E., 2005, A New Approach For The Structure Of Ha Regions In 120 Be-type Stars, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 402-406

26. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., 2006, Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 93521, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 370-374

27. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Theodossiou, E., Antoniou, A., 2006, A New Modeling Approach For DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars, RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 380-384

28. Jovanović, P., Popović, L. Č., 2009., Central Engine of Active Galaxies as the Most Powerful Source of X-Ray Radiation in the Universe, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 86, 153-160.

29. Лука Поповић, 2009, Савремена истраживања у астрономији, од открића телескопа до данас, Позвано предавање на конференцији Како разумијети Универзум, допринос астрономских и физичких истраживања, Бања Лука, 28.-29.. мај 2009, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука, (уредници Б. Предојевић и Л. Ч. Поповић) стр. 7-30.

30. Драгана Илић и Лука Поповић, 2009, Активна галактичка језгра, природа и физика објеката, Позвано предавање на конференцији Како разумијети Универзум, допринос астрономских и физичких истраживања, Бања Лука, 28.-29.. мај 2009, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука,(уредници Б. Предојевић и Л. Ч. Поповић) стр. 109-128.

31. Jovanović, P., Popović, L. Č., 2010., Gravitational Lensing Statistic and Cosmology, Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 88, 91-100

32. Поповић, Л..Ч., 2011, Спектроскопска истраживања вангалактичких објеката на Астрономској опсерваторији, Зборник конференције Развој астрономије код Срба (уредник М.С. Димитријевић), Публикације Астрономског друштва Руђер Бошковић 10, стр. 343-366

33. Popović, L. Č., Ilić, D. 2012, Spectroscopic Investigations of Extragalactic Objects at the Astronomical Observatory in Belgrade (2008 - 2009), Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 285-303

34. Kovačević, A., Popović, L. Č. 2012, Searching for Periodicities in AGN, Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 153-156

35. Kovacević, J., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. 2012, The Fe II Lines in AGN Spectra, Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 141-146

36. Simić, S., Popović, L. Č. 2012, Gamma Ray Bursts and Actual Databases, Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 97-106

37. Jevremović, D., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačić, M., Protić -Benišek V., Bon, E., Gavrilović, N., Kovačević, J., Benišek, V., Kovačević, A. et al. 2012, Serbian Virtual Observatory and Virtual Atomic and Molecular Data Center (VAMDC), Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 55-62

38. Dimitrijević, M. S., Sahal-Brechot, S., Kovačević, A., Jevremović, D., Popović, L. Č., VAMDC Consortium, Dubernet, Marie-Lise 2012, Virtual Atomic and Molecular Data Center (VAMDC) and Stark-B Database, Publications of the Astronomical Society "Rudjer Bošković", vol. 11, pp. 13-23

39. Поповић, Л.Ч. 2017, Најсјајнији објекти у васиони: Активна галактичка језгра и гама бљескови, Циклус предавања од Сунчевог система до границе васионе (уредник: З. Кнежевић), Српска академија наука и уметности, стр. 55-65

40. Popović, L. Č., Ilić, D., Bon, E., Bon, N., Jovanović, P., Kovačević, A., Kovačević-Dojčinović, J., Lakićević, M., Marčeta-Mandić, S.; Rakić, N. еt al., 2018, Spectroscopy and spectropolarimetry of AGN: from observations to modelling, Proc. of the XVIII SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE
October 17 - 21, 2017, Belgrade, Serbia (Eds. L. Č. Popović, D. Urošević and R. Pavlović), Publ. Astron. Obs. Belgrade No.
98, 49 – 58.

41. Nina, A. Čadež, V. M., Popović, L. Č., Srećković, V. A., Bajčetić, J., Mitrović, S. T., Radovanović, M., Todorović Drakul, M., Kolarski A., Simić, S., 2018, Lowionospheric responce to Astro- and Geo-Phenomena – Recent Research, Proc. of the XVIII SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE
October 17 - 21, 2017, Belgrade, Serbia (Eds. L. Č. Popović, D. Urošević and R. Pavlović), Publ. Astron. Obs. Belgrade No.
98, 309-312

42. Janc, N., Protić Benišek, V., Benišek, V., Popović, L. Č., Gavrilov, M. B., Marković, S. B., 2018, Corespodence of Vojislav V. Mišković about his doctorate with Milutin M.ković, Miodrag Ibrovac and Oton Kučer Proc. of the XVIII SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE
October 17 - 21, 2017, Belgrade, Serbia (Eds. L. Č. Popović, D. Urošević and R. Pavlović), Publ. Astron. Obs. Belgrade No.
98, 371-377.

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАУКЕ

IV.1. Уводна предавања по позиву на домаћим и међународним скуповима

 

Одржао преко десет позваних предавања на домаћим и иностраним скуповима, што доказују прегледни радови дати у зборницима конференција. Погледати ставке 4. (референце под редним бројем 5, 11, 28, 62, 89, 87) и 5. (референце под редним бројем 7, 9, 12, 15, 29, 32, 40) у библиографији.

 

IV.2. Чланство у одборима научних скупова и одборима друштава

 

Био је члан у одборима научних скупова бројних домаћих и иностраних научних конференција, као и председавајући и ко-председавајући научних одбора, о чему сведоче Зборници радова са конференција, чији је уредник (видети наредну ставку). Од скорашњих конференција наведимо следеће:

- ко-председник Научног комитета 18. Српске астрономске конференције, као и председник 11th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (видети http://www.scslsa.matf.bg.ac.rs/),

- члан Научног комитета конференције Европских астронома 2019. године је била у Лиону, Француска (European Week of Astronomy and Space Science, видети https://eas.unige.ch/EWASS2019/organizers.jsp).

- ко-председник је научног комитета SPIG2020 Конференције (http://spig2020.ipb.ac.rs/)

- ко/председник 12 Српско-Бугарске астрономске конференције (12SBAC, www.12sbak.matf.bg.ac.rs).

 

  Био је члан Управног одбора Друштва астронома Србије у неколико мандата (од 2000 до 2014.), члан је Управног одбора Астрономског друштва Руђер Бошковић.

 

IV.3. Чланство у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензирање научних радова, монографија и пројеката

 

Био је уредник Serbian Astronomical Journal-a и Publication of the Astronomical Observatory of Belgrade у периоду од 1998. до 2002. године, a поред тога уредио је следеће тематске зборнике:

 

1. Dimitrijević, M. S., Popović L. Č., 1995, The First Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes. Proceedings. Conference, Krivaja (Yugoslavia), 11 - 14 Sep 1995. Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd, No. 50, II + 150 p.

2. Dimitrijević, M. S., Popović L. Č., 1996, Astronomical Observatory in Belgrade: Activities and abstracts of papers (1991 – 1995). Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 51, p. 1 – 132.

3. Dimitrijević, M. S., Milogradov-Turin, J., Popović L. Č., 1997, Development of astronomy among Serbs. Proceedings. Conference, Belgrade (Yugoslavia), 7 - 9 Apr 1997. Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 56, p. 1 – 268.

4. Popović, L. Č., Ćuk, M., 1997, 2nd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes, Bela Crkva (Yugoslavia), 29 Sep - 2 Oct 1997. Proceedings. Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 57, p. 1 – 136.

5. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Tsvetkov, Milcho, 1999, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 64, 111 pp. (1999). Proceedings of the First Bulgarian-Yugoslav Astronomical Meeting, August 5-8, 1998, Belogradchik, Bulgaria

6. Popović, L. Č., Dačić, M., 1999, 12th National Conference of Yugoslav Astronomers and International Workshop on the Development of Astronomical Databases, Beograd (Serbia), 19-21 Nov 1999. Proceedings. Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 65, p. 1 – 229.

7. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č, Tsvetkov, Milcho, 2000, Proceedings of the Second Serbian-Bulgarian Astronomical Meeting. Held June 23-26, 2000, in Zaječar, Serbia. Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 67, p. 1 – 138.

8. Ćuk, M., Popović, L. Č., Burenkov, V.S., 2002, IV YUGOSLAV-BELARUSSIAN SYMPOSIUM ON PHYSICS AND DIAGNOSTICS OF LABORATORY AND ASTROPHYSICAL PLASMA 23-24 August 2002, Belgrade, Yugoslavia. Publications of the Astronical Observatory of Belgrade, No. 74, p. 1 – 206.

9. Dimitrijević M.S., Popović L. Č., Milovanović, N., 2003, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, 240 pp. (2003). IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003.

10. Popović L. Č., Dimitrijević M.S., 2005, Proc. of 5th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics, Vrsac, June 6-10, 2005. Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 1-243 (http://sait.oats.inaf.it/MSAIS/7/index.html)

11. Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2007, American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 938

12. Malović G., Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2008, Proc of 24th SPIG, Journal of Physics, Conference Series, Volume 133, Issue 1

13. Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2009, New Astronomy Review Volume 53, Issue 7-10

14. Popović L. Č., Kuraica M., 2010, Proc. of 25th SPIG, Journal of Physics Conference Series, Volume 257, Issue

15. Popović, L. Č., Ilić, D., Jevremović, D. 2011, Baltic Astronomy, Vol. 20 (guest editor)

16. Popović, L. Č. 2012, Super-massive black holes and spectral lines, New Astronomy Review, vol. 65, issue 2-3 (guest editor)

17. Popović, L. Č. 2014, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 7 (guest editor)

18. Dimitrijević M.S and Popović L. Č. 2015, Special Issue on Spectral Line Shapes in Astrophysics Journal of Astrophysics and Astronomy, Volume 36, Issue 4 (guest editor) ttps://link.springer.com/article/10.1007/s12036-015-9367-4

19. Popović, L. Č., Urošević D. and Pavlović, R., 2018, PROCEEDINGS OF THE XVIII SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE October 17 - 21, 2017, Belgrade, Serbia (http://publications.aob.rs/)

20. Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č, Special Issue "Spectral Line Shapes in Astrophysics and Related Topics",Atoms, vols 5 (2017) and 6 (2018) (http://www.mdpi.com/journal/atoms/special_issues/spectral_line_shapes) .

21. Ilić, D., Kovačević, A. Popović, L.Č, Stambulchik, E. 2020, SPECIAL ISSUE ON SPECTRAL LINE SHAPES INASTROPHYSICS AND RELATED TOPICS, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 50, no. 1.

 

У Уређивачком одбору је следећих домаћих и иностраних часописа:

1. Journal of Geografical Institute “Jovan Cvijić”

(http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/about/editorialTeam)

2. Astrophysical Bulletin (видети https://www.pleiades.online/en/journal/aspbull/board/),

3. Open Astronomy (https://www.degruyter.com/view/journals/astro/astro-overview.xml) - један од едитора

 

Урадио је рецензије великог броја научних радова за водеће часописе у астрономији (Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Astronomy & Astrophysics...)

 

  IV.4 Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовање и формирање научних кадрова

 

 

 

 

 

 

 

Учествовао је у развијању услова за научни рад, што се види из веома широког научног опуса којим се бавио, учествује у организацији научних конференција и уређивању посебних тематских зборника. Поред тога кандидат је водио неколико научних пројеката финасираних од стране министарства за науку Р. Србије. Руководио је пројектом Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката (од 2001, у три пројектна циклуса), а такође је био координатор следећих међународних пројеката:

(1) Investigation of spectral line broadening in stellar atmospheres (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), период 1998 – 2007,

(2) Development of astronomical data bases (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), период 1998 – 2010,

(3) Virtual Observatory as a tool for investigations of origin of galaxies (project in the frame of Serbian – France scientific cooperation, програм Павле Савић) 2006-2007,

(4) Nature and physics of ionized gas in Active Galactic Nuclei (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), oд 2008,

(5) The spectroscopy of Active Galactic nuclei and hot emission stars (Collaboration between University of Athens and Astronomical Observatory in Belgrade) oд 2007,

(6) Member of the Management Committee of COST action MP0905 “Black Holes in a Violent Universe“ (2010.-2014.),

(7) Virtual Atomic and Molecular Data Center (VAMDC) – FP7 project (учесник на пројекту и ЛЕАР за Астрономску опсерваторију) од 2008. до 2012. године.

 

 

 

Има веома велики допринос у образовању и формирању нових кадрова:

1. Учешће у наставном процесу на иностраним универзитетима.

2008.

Universita degli studi di Padova, Facolta di Scienze, Dipartimento di Astronomia

2010.

Universita degli studi „Tor Vergata“ di Roma, Facolta di Scienze, Dipartimento di Fisica

2011.

Universita degli studi „Tor Vergata“ di Roma, Facolta di Scienze, Dipartimento di Fisica

2012.-2016.

University of Göttingen (по месец дана 2012, 2013, 2015 и 2016)

2017.

University Roma Tre (специјални курс о Астрофизичкој спектроскопији, фебруар 2017. године)

2. Учешће у настави

- Од 2001. године на магистарским (сада на докторским) студијама Математичког факултета, Универзитета у Београду предаје:

1. Одабрана поглавља вангалактичке астрофизике,

2. Активна галактичка језгра,

3. Астрофизичка спектроскопија (од 2012).

- Од 2006. године, држи два курса на ПМФ Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци (студије физике) и то:

1. Основи астрономије (5. семестар),

2. Основи астрофизике (6. семестар).

- Од 2019. године, држи курс Геодетска астрономија на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултеу, Универзитет у Бања Луци (основне студије)

- Од 2010.-2020. године учествује у настави Ерасмус Мундус програма мастер студија из астрофизике, АстроМундус, који заједнички изводе Универзитет у Инзбруку, Универзитет у Падови, Универзитет Тор Вергата из Рима, Универзитет из Гетингена и Универзитет у Београду. Представник је у Комитету за одабир студената и председник Програмског савета студија при Универзитету у Београду. Држи два предмета на студијама (на енглеском):

1. Spectroscopy of Astrophysical Plasma

2. Spectral Line Shapes in Astrophysics

 

 

 

 

V. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ НАУЧНИХ КАДРОВА (Менторство кандидата на трећем, другом и првом степену студија, уџбеници)

V. 1. Менторство кандидата за доктроске дисертације:

1. Мр Предраг Јовановић, Утицај гравитационих микросочива на Х – зрачење акреционог диска код активних галаксија, Математички факултет, Унив. у Београду, одбрањена 2005.

2. Мр Драгана Илић, Дијагностика плазме у широколинијској области активних галаксија помоћу емисионих линија, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2008.

3. Мр Саша Симић, Променљивост светлосне криве гама бљескова, Модификација модела ударних таласа, Природно-математички факултет, Унив. у Крагујевцу, одбрањена 2008.

4. Мр Еди Бон, Прикривена емисија акреционог диска у АГЈ са широким линијама, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2010.

5. Мр Наташа Гавриловић, The contribution of stellar population to AGN spectra, Doctoral School of Physics and Astrophysics, University of Claude Bernard Lyon 1, одбрањена 2011.

6. Јелена Ковачевић, Емисионе области Fe II, [OIII] C IV код активних галактичких језгара, Математички факултет Универзитета у Београду, одбрањена 2011.

7. Марко Сталевски, Investigating the structure active galactic nuclei: The dusty torus, Facutlty of Mathematics – University of Belgrade and Faculty of Science – Gent University, одбрањена 2012.

8. Александра Нина, Дијагностика плазме у Д-региону јоносфере помоћу VLF таласа, Физички факултет Универзитета у Београду, одбрањена 2015

9. Ђорђе Савић, „МЕРЕЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА КОД АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА“ (Measuring black hole masses in AGN using polarization in broad line profiles). Универзитет у Београду и Универзитет у Стразбуру (Француска) одбрањена 2019. године.

V. Менторство кандидата за магистарски тезе и мастер радове:

1. Саша Симић, Ефекти сударног ширења астрофизички значајних линија Nd II у звезданим атмосферама, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2001.

2. Еди Бон, Структура емисионих области код активне галаксије III Zw 2, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2001.

3. Наташа Станић, Промене облика профила спектралних линија H-beta и структура емисионих области код активне галаксије Акн 120, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2002.

4. Драгана Илић, Кинематичке и физичке особине емисионих области активне галаксије Мрк 817, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2002.

5. Giovanni La Mura, Balmer Line Intensities as an Indicator of Physical Processes in the BLR, Universita degli studi di Padova, Facolta di Scienze mm.ff.nn, Dipartimento di Astronomia, одбрањена 2005 (диплома теза, коментор).

6. Наташа Гавриловић, Асиметрија емисионих линија код активних галаксија, Случај Мрк 533 и Мрк 110, Математички факултет, Унив. у Београду, одбрањена 2008.

7. Јелена Ковачевић, Емисиони Fe II, [OIII] и C IV региони у активним галактичким језгрима, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2008.

8. Nemanja Rakić, Variability of AGN Spectral Properties - Intrinsic Baldwin Effect, University of Belgrade and Georg-August University of Goettingen, одбрањена 2012.

9. Payaswini Saikia, The UV and Optical Spectral Properties of a Sample of Broad Line AGNs, University of Belgrade and Georg-August Univ. of Goettingen, одбрањена 2012.

10. Luca Grassitelli, hysical Parameters of the Relativistic Shock Waves in a Sample of Gamma Ray Bursts, University of Belgrade, одбрањена 2012.

11. Rosita Kokotanekova, X-Ray Weak Quasars, Georg-August University of Goettingen and University of Belgrade, одбрањена 2014.

12. Fateme Kamali, AGN Black Hole Masses at Different Cosmological Scales, University of Belgrade and Georg-August University of Goettingen, одбрањена 2014.

13. Miika Pursiainen, The shape of the Broad Iron K-alpha Line and the effect of the accretion disc parameters, University of Belgrade, одбрањена 2016.

 V.3. Менторство кандидата за дипломски рад

1. Андреана Ковачевић, Статистика параметара посматраних гравитационих сочива, Универзитет у Бањој Луци, одбрањен 2015.

2. Милица Микић, Физички услови у усколинијском емисионом регион код активних галактичких језгара, Универзитет у Бањој Луци, одбрањен 2019.